Jeigu susiduriate su problemomis naudodamiesi ku.lt sistema, kreipkitės el. pašto adresu nmisc.apc@ku.lt arba tel. (846)-398829

Projektas „Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete“ pradėtas 2012 m. sausio 3 d. ir užbaigtas 2014m. rugsėjo 30 d. Jis buvo finansuotas iš Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Projekto metu sukurta ir įdiegta KU kokybės vadybos sistema (toliau – KVS). Siekiant studijų kokybės gerinimo, Universitete įdiegta  ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkanti KVS, kartu integruojant ISO 14001, OHSAS 18001 ir SA 8000 standartų reikalavimus bei įvertinant „Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių” rekomendacijas. Vienas iš projekto veiklų rezultatų - sukurta automatizuota KVS, kurią sudaro vidinio intraneto sistema, skirta Universiteto darbuototjams, studentų portalas "Studento kelias" ir KVS rodiklių skaičiavimo sistema, skirta Universiteto procesų  stebėsenai ir jų rezultatyvumo vertinimui. 

Tuo pat metu sukurtos ir įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos  ir socialinės atsakomybės sistemos, apjungiant jas į vieną bendrą Universiteto integruotą  kokybės vadybos sistemą. Ši sistema įvertinta išorės audito metu ir pripažinta atitinkanti tarptautinių vadybos standartų reikalavimus, patvirtinant tai atitinkamais atitikties sertifikatais.

Užbaigus projektą, Universiteto integruota kokybės vadybos sistema toliau prižiūrima ir tobulinama, kaip reikalauja ISO 9001 bei su juo susiję vadybos standartai.