Jeigu susiduriate su problemomis naudodamiesi ku.lt sistema, kreipkitės el. pašto adresu nmisc.apc@ku.lt arba tel. (846)-398829

  

PATVIRTINTA

Rektoriaus 2014-04-25

įsakymu Nr. 1-113

  

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO KOKYBĖS VADOVAS STUDENTUI

  

Parengė:

Parašas:

Pareigos, v. pavardė:

Data:

Suderino:

Parašas:

Pareigos, v. pavardė:

Data:

 

Turinys

ĮVADAS. 3

1.    UNIVERSITETO KOKYBĖS SIEKIAI. 5

1.1. Studijų ir mokslo kokybė. 5

1.2. Studentų dalyvavimas akademinėje veikloje. 6

1.3. Studentų galimybė gerinti Universiteto veiklos kokybę. 6

2.    STUDIJŲ PROGRAMŲ IR SUTEIKIAMŲ KVALIFIKACIJŲ PATVIRTINIMAS, STEBĖSENA IR PERIODINIS VERTINIMAS, NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS. 8

3.    STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS. 10

4.    DĖSTYTOJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS. 11

5. STUDIJŲ IŠTEKLIAI IR PARAMA STUDENTAMS. 12

5.    INFORMACINĖS STUDIJŲ SISTEMOS. 14

6.    STUDENTŲ MOKSLINĖ VEIKLA, INOVACIJOS IR VERSLAS. 15

  

ĮVADAS

 Brangus Studente, ši Klaipėdos universiteto (toliau – KU, Universitetas) kokybės vadovo santrauka (toliau – Vadovas) skirta TAU.

Žinome, kad Tu įstojęs į Universitetą tikiesi kokybiškų studijų. Siekdami, kad Universitete įgyjamos žinios ir įgūdžiai būtų vertingi, nuolatos tobuliname studijų programas, pritraukiame profesionalių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, atnaujiname techninę įrangą, organizuojame seminarus, konferencijas, teikiame kitas su studijomis susijusias paslaugas ir pagalbą.

Esame įsitikinę, kad tobulinant studijas svarbi kiekvieno Universiteto bendruomenės nario ir ypač Tavo nuomonė. Šiame Vadove pristatysime Universitete sukurtą ir įgyvendintą vadybos sistemą, skirtą kokybei valdyti, ir paaiškinsime, kaip Tu gali prisidėti prie Universiteto veiklos ir studijų gerinimo.

Mums rūpi Tu ir Tavo nuomonė!

 

Kokybės vadovas gali būti svarbus Tau

 

Perskaitęs sužinosi:

      kokias galimybes Tau suteikia studijos Universitete;

      kaip Universitete tobulinama studijų kokybė;

      kaip gali prisijungti prie studijų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo;

      kokiais būdais gali išreikšti savo nuomonę.

 

Būk smalsus – domėkis Tave supančia aplinka ir ją gerink!

Šį Vadovą sudaro 8 pagrindiniai skyriai:

      „Universiteto kokybės siekiai“.

      „Studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimas, stebėsena ir periodinis vertinimas, neformalusis švietimas“.

      „Studentų pasiekimų vertinimas“.

      „Dėstytojų veiklos kokybės užtikrinimas“.

      „Studijų ištekliai ir parama studentams“.

      „Informacinės studijų sistemos“.

      „Viešas informavimas“.

      „Studentų mokslinė veikla, inovacijos ir verslas“.

 

1. UNIVERSITETO KOKYBĖS SIEKIAI

 

1.1. Studijų ir mokslo kokybė

Klaipėdos universitetas – vienintelis struktūriškai pilnavertis valstybinis universitetas Vakarų Lietuvoje, kuriame sutelktas perspektyvus pramonės ir verslo potencialas, plėtojamas jūrinis kompleksas, puoselėjamos savitos kultūrinės tradicijos. Universitete vyrauja mokslinių tyrimų, meninės veiklos ir akademinės veiklos kryptys, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai.

 

Klaipėdos universiteto vizijoje yra pabrėžiamos dvi kokybės orientacijos:

      Tarptautiškumas (Įgyvendinamas remiantis Tarptautiškumo plėtros programa).

      Lyderystė tarp Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų universitetų.

 

Klaipėdos universiteto vertybės

      Atsakingumas.

      Atvirumas.

      Įvairovė.

      Humanizmas.

 

Klaipėdos universiteto misija

Klaipėdos universitetas yra Lietuvos – jūrų valstybės – ir Baltijos jūros regiono mokslo, menų ir studijų centras, rengiantis aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir puoselėjantis humanistines vertybes. Universitetas prioritetinį dėmesį skiria:

      Jūrų moksliniams tyrimams ir studijoms;

     Baltijos jūros regiono istorijai, kultūrai ir kalboms, švietimui, sveikatai ir socialinei gerovei, ekonomikai, politikai, komunikacijoms, menams;

      Vakarų Lietuvos ir Klaipėdos miesto darniai plėtrai;

      Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro kūrimui.

 

1.2. Studentų dalyvavimas akademinėje veikloje

Būk aktyvus bakalauras, magistrantas ir doktorantas. Būk tas, kurio balsas daro įtaką svarbiausiems Universiteto sprendimams, prisideda prie studijų proceso kokybės gerinimo ir visų Universiteto studentų gerovės kūrimo! Universitetas siekia Tave įtraukti į visus sprendimų lygius – nuo studijų modulių planavimo iki Universiteto strategijos kūrimo.

 

Tau siūlome būti aktyviam su studijomis susijusiose veiklose.

Universitetas nuolat renka ir vertina grįžtamąjį ryšį, gautą iš: studentų, absolventų, administracijos darbuotojų ir dėstytojų. Tau siūloma griežtai, bet atsakingai įvertinti dėstomų studijų modulių turinį ir jų dėstymo kokybę sistemingai organizuojamų apklausų metu.

 

1.3. Studentų galimybė gerinti Universiteto veiklos kokybę

Būdamas dėmesio centre Tu turi daug pareigų ir atsakomybių – juk geri studijų rezultatai labai priklauso nuo Tavo individualių pastangų. Būtent Tu geriausiai matai, kokias sritis Universitete būtina tobulinti ir keisti, kokias mokymo priemones ir būdus taikyti būtų efektyviau. Mes tikime, kad esi pasirengęs padėti gerinti studijų kokybę Universitete.

Studijų kokybė užtikrinama ir per išorinį studijų programų vertinimą bei akreditavimą. Visos Universitete vykdomos studijų programos yra reguliariai akredituojamos: vertinama, ar programos atitinka minimalius kokybės reikalavimus, nustatytus teisės aktuose. Lietuvoje ši teisė suteikta Studijų kokybės vertinimo centrui, kuris studijų programoms vertinti pasitelkia tiek Lietuvos, tiek užsienio ekspertų.

Universiteto studijų programų komitetai analizuoja ir tobulina studijų programų turinį, palaiko ryšius su studijų programų studentais, absolventais, socialiniais partneriais. Kasmet peržiūrimos ir prireikus atnaujinamos studijų programos, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, susijusių studijų ir mokslo sričių naujoves, Universiteto ir šalies švietimo strategines kryptis.

Tavo, kaip studento, svarbiausi rodikliai siejami su mokymosi pažangumu ir įsidarbinimo galimybėmis baigus studijas.

 

Prie studijų programų tobulinimo procesu Tu gali prisidėti:

     dalyvaudamas apklausose apie studijuojamų modulių ir jų dėstymo kokybę;

     dalyvaudamas studentų atstovybės veikloje;

     aktyviai reikšdamas savo pagrįstą nuomonę;

     dalydamasis kitose aukštosiose mokyklose įgyta studijų patirtimi.

2.  STUDIJŲ PROGRAMŲ IR SUTEIKIAMŲ KVALIFIKACIJŲ PATVIRTINIMAS, STEBĖSENA IR PERIODINIS VERTINIMAS, NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

 

Studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimas, stebėsena, periodinis vidinis ir išorinis vertinimas yra neatsiejama studijų kokybės užtikrinimo dalis, leidžianti kurti, vykdyti ir tobulinti studijas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas, Universiteto įsipareigojimus.

Pagrindinis studijų produktas – žinios ir gebėjimai jas pritaikyti. Studijų kokybė prasideda nuo studijų programų rengimo, tvirtinimo ir akreditavimo, kai valstybės įgaliota institucija pripažįsta, kad Universitete ketinamos vykdyti studijų programos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus bei patvirtintus studijų programų reikalavimus. Studijų programų rengimas, vidinis ir išorinis vertinimas bei tobulinimas – studijų kokybės dalis. Kuriant studijų programas analizuojami studentų poreikiai, vyksta neformalus bendravimas su suinteresuotomis šalimis. Vykdoma lyginamoji užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų, jų vykdomų programų analizė.

 

Kodėl aukšta studijų kokybė svarbi Tau?

     individualūs Tavo studijų poreikiai bus išklausyti ir į juos bus atsižvelgiama;

     studijos taps įdomesnės ir naudingesnės;

     augs Tavo kompetencija;

     būsi geriau pasirengęs profesinei veiklai;

     tobulėsi lyderių komandoje ir kūrybiškumą bei augimą skatinančioje aplinkoje.

 

Universitete aukštos kokybės studijos grįstos: bendradarbiavimu tarp studentų, dėstytojų, Universiteto administracijos ir kitų suinteresuotųjų šalių; naujausiomis mokslo žiniomis; atsižvelgimu į miesto, šalies, visuomenės ir verslo poreikius.

Universiteto uždavinys – teikti priemones ir paslaugas, reikalingas studentams studijų procese, o dėstytojai ir mokslo darbuotojai bei kiti darbuotojai turi užtikrinti efektyvią pagalbą studentams. Viena iš svarbiausių Universiteto dėstytojų ir kito personalo užduočių – skatinti studentų profesinį vystymąsi darnioje aplinkoje.


3.      STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

Studentų pasiekimų vertinimo tikslas – įvertinti kiekvieno studento pasiektų studijų rezultatų lygį ir laiku teikti grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų užtikrinti efektyvų studento darbą ir pasiekti kuo geresnius studijų rezultatus. Studento žinių ir įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, objektyvus ir sąžiningas, suderintas su dėstomo dalyko tikslais.

Studentų pasiekimai apima stojančiųjų į pirmąją, antrąją ar trečiąją studijų pakopą įvertintus studijų rezultatus ir studentų studijų rezultatų vertinimą semestro, egzaminų sesijos, baigiamųjų darbų gynimo metu.

Universiteto studentų rezultatų vertinimo sistema yra dešimtbalė. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų laikotarpį, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Studijų dalyko apraše nurodoma egzaminų ar kitų akademinių atsiskaitymų už studijų dalyko rezultatus forma. Dėstytojai supažindina studentus su dalyko žinių ir gebėjimų vertinimo semestro ir egzaminų sesijos metu forma, dėstomojo dalyko studijų rezultatų vertinimo struktūra, vertinimo tvarka ir kriterijais.

Baigiamasis absolvento kompetencijos įvertinimas vykdomas per baigiamojo darbo gynimą. Ginti baigiamąjį darbą leidžiama įvykdžius visus studijų programos reikalavimus. Baigiamųjų darbų paskirtį ir pobūdį, užduočių skyrimo, baigiamųjų darbų rengimo, jų turinio ir apiforminimo reikalavimus, darbų gynimo ir vertinimo tvarką nustato Universiteto Rektoriaus patvirtintas Bendrasis pagrindinių ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų reikalavimų aprašas. Universiteto fakultetai nustato konkrečius reikalavimus baigiamiesiems darbams ir parengia metodinius nurodymus. Baigiamųjų darbų (projektų) viešo gynimo tvarkaraštį tvirtina Universiteto fakultetų dekanai. Studentai gali pateikti apeliacijas dėl galutinio žinių vertinimo, procedūrinių vertinimo ar gynimo tvarkos pažeidimų.

Tavo pasiekimai yra vertinami ir skatinami įvairiomis priemonėmis: stipendijomis, stažuotėmis, gabių studentų apdovanojimais, įteikiamomis padėkomis studentams, dalyvaujantiems tarptautiniuose renginiuose.

Apibendrinti studentų ir absolventų kompetencijų vertinimo rezultatai naudojami analizuojant išugdytų kompetencijų lygį, tobulinant studijų programas ir modulius.

 

4.      DĖSTYTOJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

Universiteto dėstytojų veiklos kokybė suprantama vertinant akademinės bei mokslinės veiklos kokybę. Veiklos kokybė užtikrinama skatinant personalo nuolatinį kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimą. Universiteto vykdomos veiklos kokybės užtikrinimas svarbus, siekiant išlaikyti aukštą studijų lygį, pritraukti geriausius studentus, patenkinti rinkos poreikius, užtikrinti nuolatinį Universiteto kokybės politikos tobulėjimą.

Profesionalumas – viena iš Universiteto strateginių vertybių, kuri įgyvendinama skatinant nuolatinį Universiteto akademinio personalo tobulėjimą ir kompetencijos užtikrinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikacijai, kuri yra vienas svarbiausių studijų, neformaliojo švietimo ir mokslo kokybės gerinimo veiksnių.

Tinkamas darbuotojų pareigų vykdymas, efektyvumas ir pasitenkinimas darbu gali būti pasiekiamas nuolatos lavinant ir vystant kompetencijas.

Universitetas pritraukia dėstytojų – savo srities profesionalų, turinčių dėstymo patirtį, pasižyminčių oratorinėmis savybėmis, atsidavimu studentams ir Universitetui. Lektoriai, turintys vertingų žinių ir patirtį, kviečiami rengti pavienes paskaitas arba seminarus.

Prie dėstytojų veiklos kokybės gerinimo gali prisidėti ir Tu – periodinių apklausų metu vertinti dėstytojų dėstymo kokybę ir kompetenciją.

Gerink studijų lygį Universitete!


 

5. STUDIJŲ IŠTEKLIAI IR PARAMA STUDENTAMS

 

Universiteto studijų aplinka, kurią sudaro studijų ir mokslo bazė, gyvenamoji aplinka (bendrabučių patalpos), informacinių technologijų infrastruktūra ir laisvalaikio ištekliai, nuolat prižiūrima, vertinama ir tobulinama. Universitetas studentams teikia finansinę paramą, kurią sudaro skiriamos stipendijos. Universitetas siekia užtikrinti studijuojančiųjų aprūpinimo veiksmingumą.

Studijų ištekliai apima tuos materialinius išteklius, kurie padeda įgyvendinti studijų ir mokslo ar kūrybinę veiklą, studijas tikslingai derinti su mokslo tiriamąja veikla.

Universiteto studijų ištekliai apima pastatus ir jiems priklausančias teritorijas, patalpas ir jų įrangą, technologinę ar meninės kūrybos įrangą, bibliotekų fondus, informacines technologijas, kompiuterizuotas darbo vietas, interneto ryšį bei kitus materialinius išteklius, susijusius su studijų ir mokslo veikla.

Bendravimui ir keitimuisi žiniomis patraukli Universiteto infrastruktūra bei aplinka leidžia atskleisti ir išnaudoti Tavo kūrybiškumą, dėstytojų profesionalumą, mokslo darbuotojų bei tyrėjų išradingumą.

Universitetas siekia užtikrinti, kad visi ištekliai, reikalingi studijoms ir mokslui rezultatyviai vykdyti, yra tinkami, pakankami ir lengvai prieinami visiems akademinės bendruomenės nariams.

Visa Universiteto infrastruktūra nuolat prižiūrima, vertinama ir atnaujinama, atsižvelgiant į darbuotojų ir studentų pastabas, apklausų rezultatus ir kitų universitetų gerąją praktiką.

Universitetas nuolat skatina užsienio kalbų mokymąsi, domėjimąsi užsienio šalių kultūromis, betarpišką bendravimą su užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojais ir studentais. 

Universiteto studentai kviečiami dalyvauti tarptautinėse studijų ir praktikos mainų programose (pvz., Erasmus programoje, stažuotėse). Universiteto fakultetuose reguliariai vyksta informaciniai renginiai, skirti besidomintiems judumo galimybėmis užsienio aukštosiose mokyklose.

Planuojant, prižiūrint ir plečiant Universiteto infrastruktūrą visuomet atsižvelgiama į taupų išteklių naudojimą, sąžiningų ir atvirų pirkimų vykdymą.

  

Universiteto studijų aplinka nuolat prižiūrima, vertinama ir tobulinama, atsižvelgiant į:

     Tavo ir kitų suinteresuotųjų šalių atsiliepimus apie aprūpinimo ištekliais tinkamumą;

     Universiteto materialinių ir žmogiškųjų išteklių atitiktį minimaliems teisės aktuose nustatytiems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams.

Studentams teikiamą paramą sudaro finansinė parama (stipendijos, kita materialinė parama) ir nematerialinė parama (konsultacijos karjeros planavimo klausimais, dalykinė ir psichologinė pagalba, bibliotekos paslaugos, saviraiškos realizavimo galimybės ir kt.).

Universitetas teikia materialinę ir nematerialinę paramą studentams, kad sudarytų sąlygas studijuoti, plėsti profesines žinias, ugdyti gebėjimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, išreikšti kūrybiškumą saviraiškos priemonėmis.

 

5.      STUDENTŲ MOKSLINĖ VEIKLA, INOVACIJOS IR VERSLAS

 

Studentų mokslinės veiklos valdymas apima šias sritis:

     mokslinės veiklos planavimą ir tyrimus;

     mokslinės veiklos rezultatų sklaidą, plėtrą ir įdiegimą studijų procese bei komercializaciją;

     mokslinės veiklos, tyrimų organizavimą;

     mokslininkų pripažinimą ir įvertinimą;

     mokslinės veiklos įgyvendinimą bei viešinimą.

 

Studentų mokslinės ir meninės veiklos proceso tikslas – užtikrinti studentų įsitraukimą į mokslinę bei meninę veiklą, kuri apima studentų pritraukimą mokslinei ir meninei veiklai vykdyti, studentų mokslinės ir meninės veiklos koordinavimą.