Jeigu susiduriate su problemomis naudodamiesi ku.lt sistema, kreipkitės el. pašto adresu nmisc.apc@ku.lt arba tel. (846)-398829

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO KOKYBĖS TIKSLAI

2014 m. balandžio 25 d. Nr. 1–113

Klaipėda

 

Remiantis Universiteto kokybės politikoje išdėstytais įsipareigojimais užtikrinti mokslinės veiklos ir meno veiklos kokybę, studijų ir tęstinio mokymo kokybę, užsakomųjų paslaugų teikimo kokybę, plėtoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, didinti administracinės veiklos efektyvumą, vykdyti poveikio aplinkai valdymą ir taršos prevenciją, užtikrinti saugią veiklos ir darbo aplinką, palaikyti socialiai atsakingus santykius Universitete ir su visuomene, formuluojami kokybės tikslai*:

1. Plėtoti bendradarbiavimą** su Universiteto suinteresuotomis šalimis meno, mokslo ir inovacijų srityse;

2. Ugdyti kompetentingas, pilietiškas, verslias, meniškas asmenybes bei specialistus;

3. Kurti, motyvuojančią kurti, tyrinėti, studijuoti, dirbti ir tobulėti aplinką;

4. Gerinti Universiteto valdymą;

5. Vystyti universitete kokybės kultūrą; 

6. Plėtoti technologijas, darančias mažiausią neigiamą poveikį aplinkai; 

7. Užtikrinti suinteresuotų šalių gyvenimo kokybę;

8. Užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ar sužalojimams darbe.

Universiteto kokybės tikslams įgyvendinti formuojami uždaviniai, skiriami atsakingi padaliniai, asmenys, nustatomi terminai ir įgyvendinimo stebėsenos rodikliai (žr. 3 priedą).

 __________________________

 

* Kokybės tikslai yra derinami su Universiteto strategija, Europos aukštojo mokslo erdvės ir Lietuvos teisės aktų nuostatomis, kurios siejasi su aukštojo mokslo kokybe.
** Bendradarbiavimas grindžiamas tarpusavio poreikių derinimu ir nuolatiniu sąveikos gerinimu, užtikrinant mokslinės veiklos kokybę.